KEKELIRUAN APITAN 'ke...an'

 KEKELIRUAN APITAN 'ke...an' DISENARAIKAN DALAM PAPARAN INI


Dalam bahasa Melayu, kita hanya mempunyai imbuhan apitan 'ke...an' dan bukannya 'ke...kan'.

Dengan alasan itulah, perkataan yang tersenarai di bawah ini dianggap salah ❌


1. kerosakkan

2. kecantikkan

3. kebaikkan

4. keburukkan

5. kebudakkan

6. kepuakkan

7. kemasukkan

8. keesokkan

9. ketamakkan

10. kesedakkan


Teknik mudah untuk memeriksa perkataan berapitan 'ke...an' diberikan di bawah ini.


ke + (kata dasar) + an


❁ ke+rosak+an(kerosakan)

❁ ke+cantik+an(kecantikan)

❁ ke+baik+an(kebaikan)

❁ ke+buruk+an(keburukan)

❁ ke+budak+an(kebudakan)

❁ ke+puak+an(kepuakan)

❁ ke+masuk+an(kemasukan)

❁ ke+esok+an(keesokan)

❁ ke+tamak+an(ketamakan)

❁ ke+sedak+an(kesedakan)


#info Bahasa

Post a Comment

0 Comments